ข้อมูลสถานี

สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน

วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาหน่วยงาน บริการเป็นเลิศ โปร่งใส ยุติธรรม นำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สู่ประชาชน”

ค่านิยม
“ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม บริการประชาชนด้วยหัวใจ”

-------------------------------------------------

ประวัติสถานี

พ.ศ.2464

มีฐานะเป็น สภ.ต.กระทุ่มแบน ขึ้นตรงกับเมืองสมุทรสาคร มีที่ทำการเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น บนพื้นที่ 1 ไร่ 17 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณริมคลองภาษีเจริญถึงปัจจุบัน

 พ.ศ.2486

ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดสมุทรสาครยุบรวมกับจังหวัดธนบุรี ซึ่งเป็น ผลให้ สภ.ต.กระทุ่มแบน ขึ้นกับจังหวัดธนบุรี

 พ.ศ.2489

ได้มีประกาศยกฐานะจังหวัดสมุทรสาครขึ้นมาใหม่ และตำบลกระทุ่มแบนเป็นเทศบาล ซึ่ง สภ.ต.กระทุ่มแบน ได้ยกฐานะเป็น สภ.อ.กระทุ่มแบน

 พ.ศ. 2535 - 2536

ได้ก่อสร้างสถานีตำรวจหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้นบนพื้นที่บริเวณเดิม มีพื้นที่ 1 ไร่ 17 ตารางวา และเปิดทำการมาจนถึงปัจจุบัน

สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน

มีพื้นที่รับผิดชอบ 128.75 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตรับผิดชอบเป็น 4 เทศบาล 6 ตำบล

 •  เทศบาลนครอ้อมน้อย พื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร
 •  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน พื้นที่ 2.996 ตารางกิโลเมตร
 •  เทศบาลตำบลสวนหลวง พื้นที่ 16.95 ตารางกิโลเมตร
 •  เทศบาลตำบลดอนไก่ดี พื้นที่ 8.63 ตารางกิโลเมตร
 •  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ พื้นที่ 14.74 ตารางกิโลเมตร
 •  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ พื้นที่ 8.68 ตารางกิโลเมตร
 •  องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย พื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร
 •  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา พื้นที่ 11.72 ตารางกิโลเมตร
 •  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง พื้นที่ 13.84 ตารางกิโลเมตร
 •  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ พื้นที่ 8.5 ตารางกิโลเมตร

แนวทางปฏิบัติงาน ของ สภ.กระทุ่มแบน

ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. 6 ข้อ
 •  การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 •  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
 •  การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
 •  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
 •  การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
 •  การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ